Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie”

rozstrzygniecie

zestawienie ofert

Termin i miejsce składania ofert – 13.12.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 13.12.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

uzupełnienie przetargu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.    w Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 07.12.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 07.12.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Dostawca zobowiązuje się rozpocząć realizację niniejszego zadania od dnia 01.04.2018 roku   przez 12

miesięcy do dnia 31.03.2019 roku.

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

 

 
 
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron