Modernizacja urządzeń i budynku SUW Graniczna.

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację urządzeń i budynku SUW Graniczna.”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 14.11.2016 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 14.11.2016 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  • Wykonanie robót– 45 dni od daty podpisania Umowy.

SIWZ

 
 
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron