Przetwarzanie Danych Osobowych

1.   Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kandydaci do pracy” jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą udostępnianie innym podmiotom.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

 

2.   Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Pracownicy” jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy
ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem pracy na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin

Państwa dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a innym podmiotom wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez pracownika.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

3.   Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych Kontrahenci jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy
ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin i nie będą udostępnianie innym podmiotom.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

4. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych Rejestr podmiotów zgłaszających skargi, zapytania, reklamacje, prośby i szkody jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku lub interwencji i nie będą udostępnianie innym podmiotom. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

5. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Wykaz odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz rozliczania należności za usługi wodno-kanalizacyjne i nie będą udostępnianie innym podmiotom.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

6. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych Wykaz osób zlecających usługi w ramach cennika obowiązującego w spółce jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi i nie będą udostępnianie innym podmiotom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

7. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych Warunki techniczne, umowy przyłączeniowe i umowy na wybudowanie sieci jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy
ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania warunków technicznych, zawarcia umów przyłączeniowych i umów na wybudowanie sieci i nie będą udostępnianie innym podmiotom.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 

8. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych Rejestr klientów korzystających z e-faktury jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia e-faktury i nie będą udostępnianie innym podmiotom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

9. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Zamówienia publiczne” jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Granicznej 1, 05-200 Wołomin.

Dane zbierane są oraz będą przetwarzane w celu realizacji wymogów stawianych przez przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na mocy przepisów prawa, w szczególności w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie ww. ustawy.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron