Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Al.Niepodległości w Wołominie -3 pos.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 50 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 06.11.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 06.11.2018 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji

 1. Termin wykonania  zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej 02.12.2019 r.
  1. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz  z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
  2. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
 • Roboty budowlane w terenie 30.09.2019 r.
 • Dokumentacja powykonawcza 02.12.2019 r.

  W/w terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo -terminowo-finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym i stanowiącym załącznik do Umowy.

  Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 ¹§ 3 KC. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidział taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

ogłoszenie o zamówieniu

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

odgałęzienie ks uzg 349 cz.I

odgałęzienie ks uzg 349 cz.II

odgałęzienie ks uzg 349 cz.III

odgałęzienia wody cz.I

odgałęzienia wody cz.II

odtworzenie nawierzchni w ul.Lipiny Kąty

plan zagospodarowania i profil odg.wody do dz.42-2

pozwolenie na budowę

projekt budowlany ks cz.I

projekt budowlany ks cz.II

projekt budowlany ks cz.III

projekt budowlany ks cz.IV

projekt odgałęzienia ks w Al.Niepodległosci na wysokości dz 254-5

projekt organizacji ruchu-Niepodległości

przedmiar odgałęzienia kan.sanit. dz 254-5

przedmiar odgałęzienia wodociągowe

przedmiar odgałęzienia kan.sanit.

przedmiar sieć

warunki odtworzenia nawierzchni Al.Niepodległości

zgłoszenie budowy odgałęzienia wod-kan Al.Niepodległości

zgłoszenie budowy odgałęzienia kan.Al.Niepodległości

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron