„Modernizacja komory dopływowo-rozdzielczej wraz z budową obejść technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie”

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 4

pytania i odpowiedzi 3

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zamówieniu

Wołomin, dnia 17.02.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Modernizacja komory dopływowo-rozdzielczej wraz z budową obejść technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane w tym przewody

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 30 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 12.03.2021 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 12.03.2021 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji

  1. Termin wykonaniazamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej do dnia 15.11.2021 r.
  2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
  3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:

W/w terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę i stanowiącym załącznik do Umowy.

  1. Wymagany minimalny okres gwarancji
  • na roboty budowlane w tym przewody min. 4 lata od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia, maksymalny 7 lat,
  • urządzenia (dostawy) 2 lata od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
  • Wymagany termin usunięcia wad i usterek – 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 ¹§ 3 KC. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidział taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie
SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

projekt budowlany

pozwolenie na budowę

projekt wykonawczy elektryczna

projekt wykonawczy kontrukcyjny

projekt wykonawczy technologiczna

st- e specyfikacja

st-kb specyfikacja

stwiorb ogólne

stwiorb technologia

przedmiar el. 

przedmiar ath el.

przedmiar kb

przedmiar kb prd

przedmiar tech. bez pompowania

przedmiar tech. bez pompowania  prd

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron