POIS III

 

                                                              

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, 05.10.2016 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisało Umowę o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0056/16-00 dla projektu pt. „Modernizacja i remont istniejącej infrastruktury oraz budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Gminie Wołomin” przy udziale środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.  

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrono środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Więcej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl.

Całkowita wartość projektu 8 591 715,14 PLN. Kwotę kosztów kwalifikowanych, ustalono na 4 474 834,33 PLN. Wnioskowany poziom dofinansowania z Funduszu Spójności 3 803 609,18 PLN.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ma na celu likwidację zbiorników bezodpływowych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz minimalizację niekontrolowanego przedostawania się wód opadowych z powierzchni dróg asfaltowych do gruntu i zanieczyszczenia gleby.

W zakres zadania wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Sportowej, ul. Wołomińskiej, Al. Niepodleglości i ul. 1-go Maja wraz z budową odgałęzień sieci do granicy działek prywatnych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Wołominie wraz z budową wpustów deszczowych. W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie 0,75 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,25 km sieci kanalizacji deszczowej.

 Do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej planowane jest podłączenie 36 RLM.

 

Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

W zakresie renowacji istniejących kanałów sanitarnych z kamionki oraz studni kanalizacyjnych ma na celu ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i przenikanie ścieków do gruntu. Ograniczenie wód gruntowych pozwoli odciążyć oczyszczalnie ścieków. Uszczelnienie kanału wyeliminuje zjawisko zapadania się nawierzchni jezdni.

 

W ramach zadania wykonany zostanie remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z remontem 48 studni kanalizacyjnych w ul. w ul. Al. Armii Krajowej, ul. Sokola, ul. Partyzantów, ul. Jodłowej, ul. Gryczanej, na terenie osiedla Kobyłkowska oraz remont samych studni kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i ul. Batorego. Kwalifikowana długość remontowanej sieci kanalizacyjnej - 0,85 km

 

Przepompownia Gryczana – budowa awaryjno - przewałowej przepompownia ścieków oraz Przebudowa - adaptacja zbiornika BIOMIX.

Celem modernizacji przepompowni ścieków „Gryczana”  jest poprawienie bezpieczeństwa pracy obiektu, zwiększenie wydajności obiektu oraz możliwość regulacji przepływu ścieków na ciąg biologicznego oczyszczania i zbiorniki retencyjne. W chwili obecnej wydajność głównej przepompowni jest wystraczająca z dużą rezerwą w okresie suchym i normalnych opadów. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, ze podczas ekstremalnych opadów nawalnych wydajność wszystkich pomp jest zbyt mała. Jednocześnie w takim okresie pogodowym wystąpienie  jakiejkolwiek krótkotrwałej awarii jednej z pomp pociąga za sobą duże zagrożenie dla środowiska. Wynika to z faktu, że układ kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wołomin-Kobyłka nie posiada i nie może posiadać przelewu burzowego.  Brak odbioru odpływu z kanalizacji powoduje niekontrolowane przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do środowiska m.in. przez zalewanie piwnic i  wylewanie się ścieków na ulicach.  W tej sytuacji może nastąpić także uszkodzenie instalacji elektrycznej pompowni powodujące awarię trudną do usunięcia w krótkim okresie czasu. W związku z powyższym zaprojektowano  dodatkowy, niezależny układ pompowy z własnym zasilaniem stanowiący gwarancję przerzutu wszystkich ścieków do oczyszczalni. Daje to blisko 100% gwarancję nie przedostawania się ścieków nieoczyszczonych do środowiska.

Należy zaznaczyć, że zwiększenie przepustowości hydraulicznej pompowni powoduje konieczność przyjęcia zwiększonego napływu przy ograniczonej przepustowości ciągu mechanicznego  i biologicznego oczyszczania. W związku z powyższym istnieje konieczność skierowania części dopływu  do zbiorników retencyjnych. Zaprojektowany system rozdziału ścieków na terenie przepompowni „Gryczana” pozwala skierować nadmiar ścieków do pojemności retencyjnej. Aktualnie oczyszczalnia KRYM posiada staw retencyjny o pojemności ok.3000 m3. Projekt przewiduje zwiększenie pojemności retencyjnej o ok.8000 m3  poprzez adaptację istniejącej i obecnie nie wykorzystanej starej kubatury oczyszczalni – reaktora BIOMIX. Jednocześnie przewidziano mechaniczne podczyszczanie ścieków, co nie było realizowane ze względu na brak możliwości technicznych.

Należy pokreślić, że przedstawione inwestycje nie tylko wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo ekologiczne podczas ekstremalnych zjawisk powodowych, ale także pozwolą na prowadzenie prac remontowych na ciągu biologicznym bez istotnego pogorszenia efektu oczyszczania. Będzie to możliwe przy wykorzystaniu powstałej pojemności retencyjnej.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwijącego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail ( naduzycia.POIS@mir.gov.pl ) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony interentowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci i dodatkowo link:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron