Przetwarzanie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.  z o.o. z siedzibą w Wołominie (PWiK) informuje, iż 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą w Wołominie przy ulicy Graniczna 1;
 • Dane kontaktowe w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych:

- adres korespondencji: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,

- adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PWiK

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a PWiK:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Panią/Pana z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • na podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY PWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

 • zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia roszczeń z umowy, który to okres wynika z ustawy Kodeks cywilny lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków.;
 • z uwagi na charakter działalności PWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków PWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy uchwały nr XI-89/2015  Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wołomin oraz przepisy uchwały nr XXXII/350/09 Rady Miejskiej   w Kobyłce z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobyłka lub uchwał podjętych w tej samej materii w przyszłości.

KOMU PWiK POWIERZA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom obsługi prawnej, z którymi współpracuje Administrator;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność audytową Administratora;
 • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych,  w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY z PWiK?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron