POIŚ II

  

logo papier

 

 

  INFORMACJE OGÓLNE

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, 23.12.2014 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisało Umowę o dofinansowanie projektu pt. "Budowa i remont sieci kanalizacyjnych w gminie Wołomin oraz modernizacja urządzeń technicznych" przy udziale środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I oś „Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1.: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”. Więcej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl.

Realizacja przedmiotowego projektu jest dopełnieniem projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka” przy  udziale środków z Fundusz Spójności UE zakończonym w 2010 roku oraz projektu pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.01.00-00-101/13-00. Wybudowanie sieci będącej przedmiotem wniosku przyczyni się do spełnienia wymaganego procentu skanalizowania aglomeracji Wołomin.

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Przewidziano współfinansowanie Projektu z Funduszu Spójności. W podpisanej umowie o dofinansowanie poziom dofinansowania z Unii Europejskiej określono  na  54,56% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część kosztów stanowi udział własny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. Szacunkowa wartość Projektu wynosiła w chwili aplikowania o środki Unii Europejskiej 10 907 722,83 mln PLN (w tym VAT) w tym wartość dofinansowania wynosi 4 547 837,19 PLN.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1.            Roboty budowlane.

-        budowa sieci kanalizacji sanitarnej

1.

ul. Czarnieckiego

od ul. Witosa do wys. dz. ew. nr 124 obr. 03 w Czarnej

Czarna

2.

ul. Witosa

od wys. dz. ew. nr 64/2 do wysokości ul. Dobrej

Czarna

3.

ul. Dobra i droga dojazdowa (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)

od ul. Witosa do wys. dz. ew. nr 125 obr. 04 w Czarnej

Czarna

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w głównej mierze eliminuje aktualnie występujące nieprawidłowości w gospodarowaniu ściekami komunalnymi. Ścieki poprzez nieszczelne zbiorniki przydomowe (szamba) są odprowadzane bezpośrednio do środowiska gruntowo – wodnego stanowiąc źródło skażenia i degradacji tego obszaru środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania zagrożeń mających bezpośredni wpływ na degradację zasobów wód podziemnych, stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę pitną.

Budowa sieci objętych Projektem zwiększy mieszkańcom Gminy Wołomin dostępność do systemu kanalizacji zbiorczej oraz wpłynie na podniesienie komfortu życia mieszkańców, poprawi konkurencyjność gospodarczą regionu poprze zwiększenie jego atrakcyjności – zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych (nowych inwestycji), poprzez wyeliminowanie bariery infrastrukturalnej oraz poprawi wzrost atrakcyjności terenów pod inwestycje oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego ze względu na kompletne uzbrojenie działek. Ponadto w wyniku realizacji Projektu, poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, a co z tym idzie – poprawiony zostanie wizerunek Gminy, jako gminy dbającej o ochronę środowiska.

 

W wyniku realizacji przedmiotowych robót, umożliwione zostanie przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 325 mieszkańców.

 

-        przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

1.

teren PKP

od istniejącej przepompowni ścieków dz. ew. nr 123 obr. 19  do istniejącej studni S3 na dz. ew. nr 1/10 obr. 22

Wołomin

-        remont sieci kanalizacji sanitarnej

1.

ul. Brzozowa

od ul. Kurkowej do ul. Świerkowej

Wołomin

2.

ul. Kurkowa

od działek do ul. Brzozowej

Wołomin

3.

ul. Kościelna

od ul. Reja do ul. Al.. Niepodległości

Wołomin

4.

ul. Armii Krajowej

od ul. Laskowej do ul. Kobyłkowskiej

Wołomin

5.

ul. Średnia

od ul. Gdyńskiej do ul. Armii Krajowej

Wołomin

6.

ul. Gryczana

od ul. Wołomińskiej do ul. Legionów – wymiana studni 10 szt.

Wołomin

 

Podjęcie działań w zakresie przebudowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej należy rozpatrywać jako element działań prewencyjnych. Zaniechanie działań inwestycyjnych w dłuższej perspektywie czasu mogłoby skutkować skażeniem środowiska wynikającym ze zużycia istniejących urządzeń kanalizacyjnych, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla stanu sanitarnego obszaru aglomeracji oraz bezpośredniego otoczenia.

 

2.            Montaż i uruchomienie wirówki dla oczyszczalni ścieków „KRYM”

Wirówka zakupiona w ramach Projektu zastąpi stare urządzenie rezerwowe do odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków „KRYM”. Obecnie w stacji odwadniania osadu nadmiernego zainstalowane są dwa urządzenia – podstawowe, oraz rezerwowe. W celu odwadniani a powstającego osadu nadmiernego urządzenie podstawowe musi pracować 10-12 godzin dziennie. Eksploatacja urządzenia powoduje, że ulega awariom i okresowo podlega planowanym remontom. Powyższe powoduje, że konieczny jest przestój w odprowadzaniu osadu z układu technologicznego, a w następstwie może nastąpić zakłócenie efektywności oczyszczania ścieków. Do roku 2012 w przypadku braku możliwości technicznej pracy urządzenia podstawowego, uruchamiana była stara wirówka rezerwowa. Jednak ze względu na wyeksploatowanie techniczne urządzenia rezerwowego, jego praca nie pozwalała na zachowania ciągłości pracy ciągu osadowego. W ekstremalnych warunkach przestój urządzenia podstawowego wynosi dwa tygodnie, co znacząco zagraża stabilności pracy oczyszczalni.

Posiadanie sprawnej rezerwowej wirówki odwadniającej pozwala na wyeliminowanie tych niekorzystnych zjawisk mających istotny wpływ na jednostkowy koszt oczyszczania ścieków.

  

3.            Samochód do ciśnieniowego czyszczenia sieci z zastosowaniem z odzysku wody.

Samochód z zastosowaniem odzysku wody, stanowi wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do czyszczenia kanalizacji. Odzysk wody oznacza, że woda jest dobrze oddzielana od zassanego osadu i do oczyszczania końcowego uzdatniania tak, aby pompa wysokociśnieniowa mogła pracować w sposób ciągły. Dzięki możliwości odzysku wody zmniejsza się zużycie wody czystej i paliwa.

Zakup samochodu z zastosowaniem odzysku wody, zapewni wymierne korzyści w zakresie czasu usunięcia awarii, w przypadku większych kanałów i większego zamulenia czas jest krótszy siedmiokrotnie, w przypadku kanałów mniejszych i o mniejszym zamuleniu – czterokrotnie. Koszt usunięcia awarii w przypadku dużych kanałów jest sześciokrotnie mniejszy, w przypadku mniejszych kanałów czterokrotnie. Z powyższego wynika, że aby uzyskać wydajność – efektywność samochodu ssąco płuczącego z technologią odzysku wody należy posiadać, co najmniej pięć samochodów ssąco płuczących z tradycyjną technologią.

 

4.             Samochód z zabudową z zestawem do inspekcji TV.

Zakup zestawu kamerowego do inspekcji TV, jest niezbędny w celu zapewnienia właściwej jakości i niezawodności sieci kanalizacyjnych wybudowanych/ przebudowywanych/ remontowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Kamera inspekcyjna umożliwia stały nadzór nad procesem wykonawczym, dając możliwość oceny poprawności wykonanych prac montażowych, zachowanych spadków i wymaganej szczelności wybudowanych kanałów.

Zestaw kamerowy, pozwoli na bieżącą ocenę stanu technicznego sieci kanalizacyjnych już istniejących. Umożliwia to zapobieganie ewentualnym awariom kanalizacyjnym i minimalizowanie ich skutków a także eliminację napływu do wnętrza kanałów wód gruntowych i przedostawania się do gruntu ścieków sanitarnych. Oprócz oczywistych korzyści dla środowiska naturalnego, wczesna lokalizacja nieszczelności kanałów sanitarnych i deszczowych, przynosi również korzyści materialne. Odpowiednio szybka reakcja służb eksploatacyjnych na stany awaryjne sieci, zapobiega uszkodzeniom infrastruktury drogowej w postaci zapadlisk gruntu znajdującego się nad kanałem, a co z tym idzie, uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników.

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron