POIS IV

                                                                                                                                                                           

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, 02.02.2018 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisało Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0101/17-00 projektu pt. „Budowa  i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin” przy udziale środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.  

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrono środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Więcej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Przewidziano współfinansowanie Projektu z Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu 17 279 759,14 PLN. Kwotę kosztów kwalifikowanych, ustalono na 8 564 091,70 PLN. Wnioskowany poziom dofinansowania z Funduszu Spójności 7 276 927,94 PLN.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

ZADANIE 1

BUDOWA SEICI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO WOŁOMIN/CZARNA ORAZ W UL. AL. NIEPODLEGŁOSCI W WOŁOMINIE - INWESTYCJA ZREALIZOWANA

Łączna długość  wybudowanej kanalizacji saniatarnej = 3,61km

Na zadanie pierwsze skłądały się poniższe inwestycje:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wołominie/Czarnej – I i II Etap..
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie.

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest likwidacja zbiorników bezodpływowych.

ZADANIE 2

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PZ KOBYŁKOWSKA - INWESTYCJA ZREALZIOWANA

Zadanie obejmowało przebudowę instalacji technologicznej, hydraulicznej, elektrycznej, wentylacyjnej, sygnalizacyjnej, sterowniczej, konstrukcyjnej. Istniejący obiekt użytkowany jest od przeszło 35 lat. Przepompownia ta przetłacza ścieki z północno-wschodniej części miasta przejściem pod torami do miejskiej sieci kanalizacji części południowo – zachodniej i dalej do głównej przepompowni Gryczana ,z której ścieki przetłaczane są do oczyszczalni ścieków Krym. Istniejący obiekt w latach eksploatacji poddawany był bieżącym remontom, jednak jego obecny zły stan techniczny, awaryjność oraz konieczność dostosowania obiektu do obecnych norm i standardów stanowiły o konieczności wykonania gruntownej modernizacji obiektu. Ponadto rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji wymusiła konieczność zwiększenia przepustowości pompowni.

ZADANIE 3

BUDOWA BY PASS'U KOMORY DOPŁYWOWO - ROZDZIELCZEJ ORAZ MODERNIZACJA KOMORY DOPŁYWOWO ROZDZIELCZEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW "GRYCZANA"  - INWESTYCJA ZREALIZOWANA

Realizacji powyższego zadania stanowi modernizację bloku przesyłowego ścieków do oczyszczalni ścieków. Przepompownia ścieków „Gryczana” jest obiektem do którego dopływają wszystkie ścieki odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej z obszaru gmin Wołomin i Kobyłka. Zadaniem przepompowni jest przetłaczanie ścieków na oczyszczalnię ścieków „Krym” oraz regulacja ilości tłoczonych ścieków poprzez odpowiednie nastawy armatury regulacyjnej. Powierzchnie betonowe i stalowe istniejącej komory dopływowo-rozdzielczej mające styczność z kwaśnymi oparami ściekowymi ulegają znacznej destrukcji, co wymaga cyklicznych interwencji naprawczych i modernizacyjnych, w celu zachowania wymaganej trwałości obiektu. Obecnie uszkodzenia wierzchniej warstwy betonu korozją siarczynową są tak zaawansowane, że w najbliższych latach może nastąpić korozja zbrojenia, a tym samym naruszenie stabilności konstrukcyjnej obiektu a w konsekwencji przedostaniem się znacznych ilość ścieków nieoczyszczonych do gruntu. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo eksploatacyjne procesu oczyszczania ścieków, a tym samym wyeliminuje zagrożenie niespełnienia wymagań środowiskowych.

 

ZADANIE 4

WYKONANIE DRUGIEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO - INWESTYCJA ZREALIZOWANA

Realizacji powyższego zadania stanowiła modernizację gospodarki osadowej w zakresie ciągu przeróbki osadu nadmiernego. Wykonanie drugiego ciągu technologicznego zagęszczania osadu nadmiernego zapewnienie ciągłości procesu zagęszczania osadu nadmiernego ma zasadniczy wpływ na prawidłowy proces fermentacji mezofilowej, w wyniku której powstaje biogaz. Modernizacja zapewnia stabilność i ciągłość produkcji osadu, jak również stabilność procesu oczyszczania ścieków. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo eksploatacyjne procesu oczyszczania ścieków, a tym samym wyeliminuje zagrożenie niespełnienia wymagań środowiskowych.

 

ZADANIE 5

DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU KOGENERACYJNEGO W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW KRYM - INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania biogazu produkowanego z osadu nadmiernego. Aktualne wykorzystanie biogazu pokrywa w pełni zapotrzebowanie obiektu na ciepło i w ok.40-50% zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wielkość zainstalowanego agregatu kogeneracyjnego pozwala na wykorzystanie ok.56% wytworzonego biogazu. W związku z powyższym nadmiar wyprodukowanego biogazu jest spalany w pochodni powodując bezproduktywną emisję spalin. Z powyższego wynika potrzeba zainstalowania drugiej większej jednostki kogeneracyjnej. Zaniechanie działań inwestycyjnych utrzyma nadal negatywny proces spalania biogazu w pochodni. Korzyści z realizacji przedsięwzięcia wynikają, także z faktu zwiększenia produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne (szacowane pokrycie potrzeb do poziomu 70-80%), a tym samym zmniejszenia poboru prądu z sieci energetycznej. W ten sposób osiągnięta zostanie podwójna korzyść zmniejszająca globalną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W przypadku zastosowania drugiego agregatu kogeneracyjnego o większej mocy nastąpi optymalizacja wykorzystania produkowanego na oczyszczalni biogazu. W związku z powyższym uzyska się większą produkcję „zielonej energii”, a przez co ograniczy się pobór  energii elektrycznej z sieci energetycznej.

ZADANIE 6

MODERNIZACJA I REMONT ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ - INWESTYCJA ZREALIZOWANA

Cele modernizacji jest remont metodą bezwykopową istniejących odcinków sieci wodociągowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i w Lipinach Nowych na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do  wysokości dz. ew. nr 163/2 obr. 03 Lipiny Nowe o długości Lca= 971,08 mb i średnicy Ø300 żeliwo oraz w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i w Lipinach Nowych na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do wysokości dz. ew. nr 15 obr. 01 Lipiny Nowe o długości Lca=984,31 mb i średnicy Ø150 żeliwo.

Podstawowym celem planowanej modernizacji sieci jest poprawa jej stanu technicznego, stworzenie warunków dla zwiększenia niezawodności dostaw wody, likwidacja mikro i makro wycieków wody do gruntu, a tym samym ograniczenie strat wody pitnej. Dotychczasowe połączenia rur żeliwnych generują dużą ilość mikro wycieków, które mają istotny wpływ w bilansie wodnym Przedsiębiorstwa

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron