POIS IV

                                                                                                                                                                           

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, 02.02.2018 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisało Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0101/17-00 projektu pt. „Budowa  i modernizacja urządzeń wod-kan w Gminie Wołomin” przy udziale środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.  

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrono środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Więcej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Przewidziano współfinansowanie Projektu z Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu 11 928 047,77. Kwotę kosztów kwalifikowanych, ustalono na 6 175 943,76 PLN. Wnioskowany poziom dofinansowania z Funduszu Spójności 5 249 552,19 PLN.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

ZADANIE 1

BUDOWA SEICI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO WOŁOMIN/CZARNA ORAZ W UL. AL. NIEPODLEGŁOSCI W WOŁOMINIE

Na zadanie pierwsze składają się poniższe inwestycje:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wołominie/Czarnej – I i II Etap.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z przepompownią ścieków, kanałem tłocznym oraz odgałęzieniami sieci do granic posesji prywatnych. Parametry projektowanej sieci: przewód grawitacyjny Æ200 L=1,5 km, przewód tłoczny Æ 90 L=0,34 km, odgałęzienia Æ200 L=0,04km, Æ160 L=0,17 km. Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest likwidacja zbiorników bezodpływowych.

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków, kanałem tłocznym oraz odgałęzieniami sieci do granic posesji prywatnych. Parametry projektowanej sieci: przewód grawitacyjny Æ315 L=1,1 km, przewód tłoczny Æ 90 L= 6 m, odgałęzienia Æ200 L=0,06km, Æ160 L=0,37 km. Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest likwidacja zbiorników bezodpływowych.

 

ZADANIE 2

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PZ KOBYŁKOWSKA.

Zadanie obejmuje przebudowę instalacji technologicznej, hydraulicznej, elektrycznej, wentylacyjnej, sygnalizacyjnej, sterowniczej, konstrukcyjnej. Istniejący obiekt użytkowany jest od przeszło 35 lat. Przepompownia ta przetłacza ścieki z północno-wschodniej części miasta przejściem pod torami do miejskiej sieci kanalizacji części południowo – zachodniej i dalej do głównej przepompowni Gryczana., z której ścieki przetłaczane są do oczyszczalni ścieków Krym. Istniejący obiekt w latach eksploatacji poddawany był bieżącym remontom, jednak jego obecny zły stan techniczny, awaryjność oraz konieczność dostosowania obiektu do obecnych norm i standardów stanowiły o konieczności wykonania gruntownej modernizacji obiektu. Ponadto rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji wymusiła konieczność zwiększenia przepustowości pompowni.

 

ZADANIE 3

BUDOWA BY PASS'U KOMORY DOPŁYWOWO - ROZDZIELCZEJ ORAZ MODERNIZACJA KOMORY DOPŁYWOWO ROZDZIELCZEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW "GRYCZANA".

Realizacji powyższego zadania stanowić będzie modernizację bloku przesyłowego ścieków do oczyszczalni ścieków. Przepompownia ścieków „Gryczana” jest obiektem do którego dopływają wszystkie ścieki odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej z obszaru gmin Wołomin i Kobyłka. Zadaniem przepompowni jest przetłaczanie ścieków na oczyszczalnię ścieków „Krym” oraz regulacja ilości tłoczonych ścieków poprzez odpowiednie nastawy armatury regulacyjnej. Powierzchnie betonowe i stalowe istniejącej komory dopływowo-rozdzielczej mające styczność z kwaśnymi oparami ściekowymi ulegają znacznej destrukcji, co wymaga cyklicznych interwencji naprawczych i modernizacyjnych, w celu zachowania wymaganej trwałości obiektu. Obecnie uszkodzenia wierzchniej warstwy betonu korozją siarczynową są tak zaawansowane, że w najbliższych latach może nastąpić korozja zbrojenia, a tym samym naruszenie stabilności konstrukcyjnej obiektu a w konsekwencji przedostaniem się znacznych ilość ścieków nieoczyszczonych do gruntu. W celu wykonania modernizacji komory dopływowo rozdzielczej konieczna jest budowa stałego obejścia technologicznego komory dopływowo-rozdzielczej, a następnie wykonanie prac modernizacyjnych wewnątrz komory. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo eksploatacyjne procesu oczyszczania ścieków, a tym samym wyeliminuje zagrożenie niespełnienia wymagań środowiskowych.

 

ZADANIE 4

WYKONANIE DRUGIEGO CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO.

Realizacji powyższego zadania stanowić będzie modernizację gospodarki osadowej w zakresie ciągu przeróbki osadu nadmiernego. Wykonanie drugiego ciągu technologicznego zagęszczania osadu nadmiernego zapewnienie ciągłości procesu zagęszczania osadu nadmiernego ma zasadniczy wpływ na prawidłowy proces fermentacji mezofilowej, w wyniku której powstaje biogaz. Planowana modernizacja zapewnia stabilność i ciągłość produkcji osadu, jak również stabilność procesu oczyszczania ścieków. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo eksploatacyjne procesu oczyszczania ścieków, a tym samym wyeliminuje zagrożenie niespełnienia wymagań środowiskowych.

 

ZADANIE 5

DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU KOGENERACYJNEGO W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW KRYM.

 Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania biogazu produkowanego z osadu nadmiernego. Aktualne wykorzystanie biogazu pokrywa w pełni zapotrzebowanie obiektu na ciepło i w ok.40-50% zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wielkość zainstalowanego agregatu kogeneracyjnego pozwala na wykorzystanie ok.56% wytworzonego biogazu. W związku z powyższym nadmiar wyprodukowanego biogazu jest spalany w pochodni powodując bezproduktywną emisję spalin. Z powyższego wynika potrzeba zainstalowania drugiej większej jednostki kogeneracyjnej. Zaniechanie działań inwestycyjnych utrzyma nadal negatywny proces spalania biogazu w pochodni. Korzyści z realizacji przedsięwzięcia wynikają, także z faktu zwiększenia produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne (szacowane pokrycie potrzeb do poziomu 70-80%), a tym samym zmniejszenia poboru prądu z sieci energetycznej. W ten sposób osiągnięta zostanie podwójna korzyść zmniejszająca globalną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W przypadku zastosowania drugiego agregatu kogeneracyjnego o większej mocy nastąpi optymalizacja wykorzystania produkowanego na oczyszczalni biogazu. W związku z powyższym uzyska się większą produkcję „zielonej energii”, a przez co ograniczy się pobór  energii elektrycznej z sieci energetycznej.

ZADANIE 6

MODERNIZACJA I REMONT ISTNIEJĄCYCH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ

Cele modernizacji jest remont metodą bezwykopową istniejących odcinków sieci wodociągowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i w Lipinach Nowych na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do  wysokości dz. ew. nr 163/2 obr. 03 Lipiny Nowe o długości Lca= 890,0 mb i średnicy Ø300 żeliwo oraz w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i w Lipinach Nowych na odcinku od ul. Aleja Niepodległości do wysokości dz. ew. nr 15 obr. 01 Lipiny Nowe o długości Lca=1060,0 mb i średnicy Ø150 żeliwo.

Podstawowym celem planowanej modernizacji sieci jest poprawa jej stanu technicznego, stworzenie warunków dla zwiększenia niezawodności dostaw wody, likwidacja mikro i makro wycieków wody do gruntu, a tym samym ograniczenie strat wody pitnej. Dotychczasowe połączenia rur żeliwnych generują dużą ilość mikro wycieków, które mają istotny wpływ w bilansie wodnym Przedsiębiorstwa

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron