POIS IV

                                                                                                                                                                           

Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wo這minie, 02.02.2018 r. w Narodowym Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej, podpisa這 Umow o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0101/17-00 projektu pt. „Budowa  i modernizacja urz康ze wod-kan w Gminie Wo這min” przy udziale 鈔odków z Funduszu Spójno軼i Unii Europejskiej.  

Projekt realizowany b璠zie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrono 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzia豉nie 2.3 Gospodarka wodno-軼iekowa w aglomeracjach. Wi璚ej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Przewidziano wspó貨inansowanie Projektu z Funduszu Spójno軼i. Ca趾owita warto嗆 projektu 11 928 047,77. Kwot kosztów kwalifikowanych, ustalono na 6 175 943,76 PLN. Wnioskowany poziom dofinansowania z Funduszu Spójno軼i 5 249 552,19 PLN.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

ZADANIE 1

BUDOWA SEICI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO WOΜMIN/CZARNA ORAZ W UL. AL. NIEPODLEGΜSCI W WOΜMINIE

Na zadanie pierwsze sk豉daj si poni窺ze inwestycje:

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wo這minie/Czarnej – I i II Etap.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z przepompowni 軼ieków, kana貫m t這cznym oraz odga喚zieniami sieci do granic posesji prywatnych. Parametry projektowanej sieci: przewód grawitacyjny Æ200 L=1,5 km, przewód t這czny Æ 90 L=0,34 km, odga喚zienia Æ200 L=0,04km, Æ160 L=0,17 km. Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest likwidacja zbiorników bezodp造wowych.

  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleg這軼i w Wo這minie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompowni 軼ieków, kana貫m t這cznym oraz odga喚zieniami sieci do granic posesji prywatnych. Parametry projektowanej sieci: przewód grawitacyjny Æ315 L=1,1 km, przewód t這czny Æ 90 L= 6 m, odga喚zienia Æ200 L=0,06km, Æ160 L=0,37 km. Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest likwidacja zbiorników bezodp造wowych.

 

ZADANIE 2

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI 列IEKÓW PZ KOBYΘOWSKA.

Zadanie obejmuje przebudow instalacji technologicznej, hydraulicznej, elektrycznej, wentylacyjnej, sygnalizacyjnej, sterowniczej, konstrukcyjnej. Istniej帷y obiekt u篡tkowany jest od przesz這 35 lat. Przepompownia ta przet豉cza 軼ieki z pó軟ocno-wschodniej cz窷ci miasta przej軼iem pod torami do miejskiej sieci kanalizacji cz窷ci po逝dniowo – zachodniej i dalej do gównej przepompowni Gryczana., z której 軼ieki przet豉czane s do oczyszczalni 軼ieków Krym. Istniej帷y obiekt w latach eksploatacji poddawany by bie膨cym remontom, jednak jego obecny z造 stan techniczny, awaryjno嗆 oraz konieczno嗆 dostosowania obiektu do obecnych norm i standardów stanowi造 o konieczno軼i wykonania gruntownej modernizacji obiektu. Ponadto rozbudowa istniej帷ej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji wymusi豉 konieczno嗆 zwi瘯szenia przepustowo軼i pompowni.

 

ZADANIE 3

BUDOWA BY PASS'U KOMORY DOPΧWOWO - ROZDZIELCZEJ ORAZ MODERNIZACJA KOMORY DOPΧWOWO ROZDZIELCZEJ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI 列IEKÓW "GRYCZANA".

Realizacji powy窺zego zadania stanowi b璠zie modernizacj bloku przesy這wego 軼ieków do oczyszczalni 軼ieków. Przepompownia 軼ieków „Gryczana” jest obiektem do którego dop造waj wszystkie 軼ieki odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej z obszaru gmin Wo這min i Koby趾a. Zadaniem przepompowni jest przet豉czanie 軼ieków na oczyszczalni 軼ieków „Krym” oraz regulacja ilo軼i t這czonych 軼ieków poprzez odpowiednie nastawy armatury regulacyjnej. Powierzchnie betonowe i stalowe istniej帷ej komory dop造wowo-rozdzielczej maj帷e styczno嗆 z kwa郾ymi oparami 軼iekowymi ulegaj znacznej destrukcji, co wymaga cyklicznych interwencji naprawczych i modernizacyjnych, w celu zachowania wymaganej trwa這軼i obiektu. Obecnie uszkodzenia wierzchniej warstwy betonu korozj siarczynow s tak zaawansowane, 瞠 w najbli窺zych latach mo瞠 nast徙i korozja zbrojenia, a tym samym naruszenie stabilno軼i konstrukcyjnej obiektu a w konsekwencji przedostaniem si znacznych ilo嗆 軼ieków nieoczyszczonych do gruntu. W celu wykonania modernizacji komory dop造wowo rozdzielczej konieczna jest budowa sta貫go obej軼ia technologicznego komory dop造wowo-rozdzielczej, a nast瘼nie wykonanie prac modernizacyjnych wewn徠rz komory. Realizacja zadania zwi瘯szy bezpiecze雟two eksploatacyjne procesu oczyszczania 軼ieków, a tym samym wyeliminuje zagro瞠nie niespe軟ienia wymaga 鈔odowiskowych.

 

ZADANIE 4

WYKONANIE DRUGIEGO CI:U TECHNOLOGICZNEGO ZAG邘ZCZANIA OSADU NADMIERNEGO.

Realizacji powy窺zego zadania stanowi b璠zie modernizacj gospodarki osadowej w zakresie ci庵u przeróbki osadu nadmiernego. Wykonanie drugiego ci庵u technologicznego zag瘰zczania osadu nadmiernego zapewnienie ci庵這軼i procesu zag瘰zczania osadu nadmiernego ma zasadniczy wp造w na prawid這wy proces fermentacji mezofilowej, w wyniku której powstaje biogaz. Planowana modernizacja zapewnia stabilno嗆 i ci庵這嗆 produkcji osadu, jak równie stabilno嗆 procesu oczyszczania 軼ieków. Realizacja zadania zwi瘯szy bezpiecze雟two eksploatacyjne procesu oczyszczania 軼ieków, a tym samym wyeliminuje zagro瞠nie niespe軟ienia wymaga 鈔odowiskowych.

 

ZADANIE 5

DOSTAWA I MONTA AGREGATU KOGENERACYJNEGO W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ NA OCZYSZCZALNI 列IEKÓW KRYM.

 Przedsi瞝zi璚ie ma na celu zwi瘯szenie efektywno軼i wykorzystania biogazu produkowanego z osadu nadmiernego. Aktualne wykorzystanie biogazu pokrywa w pe軟i zapotrzebowanie obiektu na ciep這 i w ok.40-50% zapotrzebowanie na energi elektryczn. Wielko嗆 zainstalowanego agregatu kogeneracyjnego pozwala na wykorzystanie ok.56% wytworzonego biogazu. W zwi您ku z powy窺zym nadmiar wyprodukowanego biogazu jest spalany w pochodni powoduj帷 bezproduktywn emisj spalin. Z powy窺zego wynika potrzeba zainstalowania drugiej wi瘯szej jednostki kogeneracyjnej. Zaniechanie dzia豉 inwestycyjnych utrzyma nadal negatywny proces spalania biogazu w pochodni. Korzy軼i z realizacji przedsi瞝zi璚ia wynikaj, tak瞠 z faktu zwi瘯szenia produkcji energii elektrycznej na potrzeby w豉sne (szacowane pokrycie potrzeb do poziomu 70-80%), a tym samym zmniejszenia poboru pr康u z sieci energetycznej. W ten sposób osi庵ni皻a zostanie podwójna korzy嗆 zmniejszaj帷a globaln emisj zanieczyszcze do atmosfery. W przypadku zastosowania drugiego agregatu kogeneracyjnego o wi瘯szej mocy nast徙i optymalizacja wykorzystania produkowanego na oczyszczalni biogazu. W zwi您ku z powy窺zym uzyska si wi瘯sz produkcj „zielonej energii”, a przez co ograniczy si pobór  energii elektrycznej z sieci energetycznej.

ZADANIE 6

MODERNIZACJA I REMONT ISTNIEJ。YCH ODCINKÓW SIECI WODOCI:OWEJ

Cele modernizacji jest remont metod bezwykopow istniej帷ych odcinków sieci wodoci庵owej w ul. Szosa Jadowska w Wo這minie i w Lipinach Nowych na odcinku od ul. Aleja Niepodleg這軼i do  wysoko軼i dz. ew. nr 163/2 obr. 03 Lipiny Nowe o d逝go軼i Lca= 890,0 mb i 鈔ednicy Ø300 瞠liwo oraz w ul. Szosa Jadowska w Wo這minie i w Lipinach Nowych na odcinku od ul. Aleja Niepodleg這軼i do wysoko軼i dz. ew. nr 15 obr. 01 Lipiny Nowe o d逝go軼i Lca=1060,0 mb i 鈔ednicy Ø150 瞠liwo.

Podstawowym celem planowanej modernizacji sieci jest poprawa jej stanu technicznego, stworzenie warunków dla zwi瘯szenia niezawodno軼i dostaw wody, likwidacja mikro i makro wycieków wody do gruntu, a tym samym ograniczenie strat wody pitnej. Dotychczasowe po陰czenia rur 瞠liwnych generuj du膨 ilo嗆 mikro wycieków, które maj istotny wp造w w bilansie wodnym Przedsi瑿iorstwa

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umo磧iwiaj帷ego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawid這wo軼iach lub nadu篡ciach finansowych, tj. opracowanego i udost瘼nionego przez IZ narz璠zia informatycznego umo磧iwiaj帷ego przekazanie informacji o podejrzeniu wyst徙ienia nieprawid這wo軼i lub nadu篡cia finansowego w szczególno軼i poprzez:

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plik闚 cookie w celu realizacji us逝g zgodnie z Polityk prywatno軼i. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do cookie w Twojej przegl康arce.
Projekt, wykonanie i wdro瞠nie 2011 r.
BresIT tworzenie stron