Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Duczki

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 3

zmiana treści SIWZ

pytania i odpowiedzi 2

warunki odtworzenia nawierzchni 2021 r.

dodatek nr 5 do SIWZ -wzór umowy korekta 05.02.2021

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Duczki” z podziałem na dwa zadania:

Zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji              w ul. Azaliowej, Myśliwskiej i Jaroszewskiej w m. Duczki w gm. Wołomin;

Oraz dofinansowane w ramach operacji „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020:

Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przepompownią ścieków sanitarnych, studnią pomiarową, studnią zasuw, przewodem tłocznym, odgałęzieniami do granic posesji w ul. Konwaliowej, Stokrotki, Jaroszewskiej oraz drogach dojazdowych do ul. Jaroszewskiej, a także budową sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i przebudową sieci wodociągowej w ul. Jaroszewskiej w m. Duczki w gm. Wołomin.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. oraz Uchwałą 37/2020 z dnia 30.10.2020 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  70 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla każdego zadania.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –15.02.2021 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 15.02.2021 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie w terminie :

Zadanie nr 1 – 2 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Zadanie nr 2 – 5 miesięcy od daty podpisania Umowy.

  1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
  2. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

Ogłoszenie

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

PB ks cz.1

PB ks cz.2

PB ks cz.3

PB ks cz.4

PB ks cz.5

PB ks cz.6

PB ks cz.7

PB woda cz.1

PB woda cz.2

PB woda cz.3

pozwolenie na budowę 584p.2017

pozwolenie na budowę 828p.2017

mapa- zakres inwestycji

przedmiar ks- aglomeracja

przedmiar ks- poza aglomeracją

przedmiar woda- poza aglomeracją

warunki odtworzenia nawierzchni 2017 r.

warunki odtworzenia nawierzchni 2019 r.

wytyczne -przepompownie Wołomin

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron