Modernizacja przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 3

rys.część poza zakresem

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Termin i miejsce składania ofert – 07.05.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 07.05.2018 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

korekta dokumentacji projektowej

pytania i odpowiedzi 2

przedmiar cz.10

przedmiar cz.9

przedmiar cz.8

przedmiar cz.7

przedmiar cz.6

przedmiar cz.5

przedmiar cz.3

przedmiar cz.2

przedmiar cz.1

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania i odpowiedzi

Decyzja Nr 1310p/2015

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Modernizację przepompowni ścieków PZ Kobyłkowska ”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 40 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 23.04.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 23.04.2018 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji

  1. Termin wykonania  zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej do dnia 30.04.2019 r.
  2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz  z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
  3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
  • Roboty budowlane – maksymalnie do 28.02.2019 r.
  • Dokumentacja powykonawcza – maksymalnie do 30.04.2019 r.

W/w terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo- terminowo -finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym i stanowiącym załącznik do Umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 ¹   § 3 KC. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidział taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

Projekt budowlany cz.1

Projekt budowlany cz.2

PW Konstruktorski

Inwentaryzacja

rys. nr 1

rys. nr 2

AKPiA

decyzje i uzgodnienia

STWIORB

PB zamienny

Decyzja Nr 1067p/2015

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron