Oczyszczalnia Ścieków

CHARAKTERYSTYKA  TECHNOLOGICZNA  OCZYSZCZALNI „KRYM”

Ścieki bytowo-gospodarcze z terenu aglomeracji Wołomin-Kobyłka kierowane są systemem kanalizacji grawitacyjno-tłocznej  do głównej  pompowni ścieków „GRYCZANA”, z której po wstępnym podczyszczeniu za pomocą krat mechanicznych  rzadkich, przepompowywane są pompami za pośrednictwem przewodu tłocznego Ø600 do komory rozprężnej w budynku krat na terenie oczyszczalni ścieków „KRYM”. Do komory rozprężnej  tłoczone są także ścieki: z obszaru zlewni Leśniakowizna-Ossów-Turów, ścieki dowożone ze stacji zlewczej umiejscowionej na terenie oczyszczalni oraz z pompowni lokalnej. Ścieki w procesie oczyszczania mechanicznego przepływają przez 2 kraty mechaniczne gęste o prześwicie 3mm. W urządzeniach tych  oddzielane są części wleczone ( skratki). Skratki po odseparowaniu od ścieków są płukane i  prasowane, a następnie transportowane do pojemników typu „Bóbr”, w których podlegają dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.  Ścieki dalej dopływają do piaskownika dwukomorowego, poziomego napowietrzanego z wydzielonymi komorami separacji tłuszczu. W urządzeniu tym oddzielana jest z cieczy łatwoopadająca zawiesina mineralna (zawartość piaskownika) oraz tłuszcze. Pulpa piaskowa kierowana jest cyklicznie za pomocą pomp do separatora z płuczką. Zawartość piaskownika poddawana jest procesowi wypłukiwania części organicznych, a następnie transportowana do kontenera. Sflotowany kożuch tłuszczowy zgarniany jest do wydzielonej komory, skąd okresowo mieszany jest ciepłym, przefermentowanym osadem i przepompowywany do systemu zasilania komory fermentacyjnej. Z piaskownika ścieki są przepływają do osadnika wstępnego, w którym następuje oddzielenie organicznych zawiesin łatwoopadających. Na tym obiekcie kończy się proces mechanicznego oczyszczania ścieków. Wydzielony w leju zbiornika osad tzw. osad wstępny, surowy okresowo odpompowywany jest   do zagęszczacza grawitacyjnego. W osadniku wstępnym dodatkowo zainstalowany jest system usuwania części pływających do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni.
Następnie ścieki grawitacyjnie przepływają do pompowni międzyobiektowej, gdzie następuje rozdział pompowy dopływającego strumienia na  reaktory biologiczne, które stanowią 2 równolegle pracujące ciągi technologiczne. W każdym z ciagów prowadzone są procesy cząstkowe zapewniające wymaganą redukcje związków węgla i substancji biogennych ( związków azotu i fosforu ). Reaktory biologiczne przepływowe pracują w technologii osadu czynnego. Każdy z bloków posiada wydzielone strefy predynitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji oraz system recyrkulacji wewnętrznej osadu za pomocą mieszadeł pompujących. Do komór predenitryfikacji doprowadzone są przewody recyrkulacji zewnętrznej (z osadników wtórnych ). W celu wspomagania procesu technologicznego odcieki z zagęszczacza grawitacyjnego pompowane są do komór defosfatacji lub denitryfikacji. Komory nitryfikacji wyposażone są system napowietrzania drobnopęcherzykowego, który zasilany jest powietrzem ze stacji dmuchaw. Pozostałe komory wyposażone są mieszadła zatapialne. Po reaktorach ścieki grawitacyjnie przepływają do  2 osadników wtórnych, w których następuje oddzieleniu osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Osadniki wtórne wyposażone są w system zbierania flotatów, które odprowadzane są kanalizacji lokalnej. Wydzielony w lejach osad, w postaci recyrkulatu, przez pompownię osadu wtórnego, kierowany jest ponownie do reaktorów biologicznych, a część jego usuwana jest z układu jako osad czynny,nadmierny. Oczyszczone ścieki kierowane są bezpośrednio lub poprzez staw sedymentacyjny do punktu pomiarowego. W punkcie pomiarowym dokonywany jest pomiar ilości ścieków i pobierane są w systemie ciągłym próbki proporcjonalne ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki kanałem otwartym odpływają do odbiornika rzeki Czarna Struga będącej dopływem rzeki Długiej.  W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad nadmierny, który podlega obróbce w celu zmniejszenia jego ilości. Zagęszczony osad surowy pompowany jest do zbiornika mazynowego zasilającego WKFz (wydzielona komora fermentacyjna). Do tego zbiornika dostarczany jest także zagęszczony mechaniczne osad czynny, nadmierny. Zmieszany osad nadmierny kierowany do układu podgrzewania i cyrkulacji komory fermentacyjnej. Dalsza przeróbka osadu odbywa się w wydzielonej zamkniętej komorze fermentacyjnej w procesie fermentacji mezofilowej w temperaturze ok.350C. W wyniku tego procesu następuje zmniejszenie ilości części organicznych zawartych w osadzie i wytworzony zostaje biogaz, którego głównym składnikiem jest metan. Przefermentowany osad przez układ przelewowy kierowany jest do zbiornika magazynowego. Następnie osad podlega mechanicznemu odwadnianiu  za pomocą wirówki odwadniającej. Zastosowane urządzenia umożliwiają alternatywną higienizację osadu za pomocą wapna palonego. Odwodniony osad transportowany jest po wiatę, gdzie jest czasowo magazynowany przed wywozem do dalszego zagospodarowania przez wyspecjalizowane firmy. Otrzymywany biogaz zbierany jest w kopule WKFz i przewodami, po przejściu przez odsiarczalniki, kierowany jest do zbiornika biogazu. Z tego zbiornika gaz jest dystrybuowany poprzez pompownię biogazu do kotłowni gazowych. Uzyskana z gazu energia cieplna wykorzystywana jest na cele technologiczne i do ogrzewania obiektów oczyszczalni. W przypadku nadmiernej produkcji biogazu w stosunku do potrzeb jest on spalany w pochodni.
Wszystkie procesy technologiczne są opomiarowane i zautomatyzowane. W centralnej dyspozytorni monitorowana jest praca oczyszczalni i archiwizowane dane. Zastosowany system pozwala na zmianę parametrów technologicznych z poziomu centralnej dyspozytorni.                              
Dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków urządzenia istotne dla procesu technologicznego są zdublowane oraz zastosowane jest rezerwowe źródło energii elektrycznej w postaci agregatu prądotwórczego. Dodatkowo występują obejścia niektórych obiektów, co pozwala na ich remont bez zatrzymywania całej pracy oczyszczalni. W przypadku zakłócenia procesu biologicznej defosfatacji ścieków oczyszczalnia wyposażona jest w stację chemicznej defosfatacji z układem dozowania i magazynowania koagulantu. W celu ograniczenia negatywnego wpływu gwałtownych dopływów do oczyszczalni występuje możliwość retencjonowania części ścieków na jednym ze stawów sedymentacyjnych. W celu ograniczenia oddziaływania odorowego na otoczenie układem dezodoryzacji z biofitrami objęte są: hala krat, pomieszczenie obróbki skratek i zawartości piaskownika, zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego oraz zbiornik uśredniający-pompownia ścieków dowożonych.


              W SKŁAD OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE OBIEKTY
                                           TECHNOLOGICZNE I POMOCNICZE


1.    Hala krat
2.    Hala obróbki i odwadniania skratek oraz zawartości piaskownika
3.    Piaskownik poziomy z funkcją separacji tłuszczy
4.    Osadnik wstępny
5.    Pompownia międzyobiektowa
6.    Reaktor biologiczny osadu czynnego – 2 szt.
7.    Osadnik wtórny – 2 szt.
8.    Staw sedymentacyjny – 2 szt.
9.    Pompownia lokalna
10.    Stacja zlewcza
11.    Pompownia ścieków dowożonych
12.    Stacja dmuchaw z pompownią osadu wtórnego
13.    Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego
14.    Pompownia odcieków
15.    Zbiornik osadu zmieszanego
16.    Wydzielona komora fermentacyjna – zamknięta (WKFz)
17.    Zbiornik osadu przefermentowanego
18.  Budynek techniczny (stacja mechanicznego zagęszczania osadu, pompownia osadów, wymiennikownia, kotłownia, agregat prądotwórczy)
19.    Odsiarczalnik – 2 szt.
20.    Zbiornik biogazu
21.    Studnia kondensatu – 2 szt.
22.    Pompownia biogazu
23.    Pochodnia biogazu
24.    Stacja odwadniania osadu i wapnowania osadu
25.    Wiata magazynowa osadu nadmiernego
26.    Waga samochodowa
27.    Poletka odwaniające
28.    Stacja chemicznej defosfatacji ścieków
29.    Punkt pomiarowy
30.    Budynek administracyjno-usługowy z centralną dyspozytornią
31.    Stacja TRAFO
32.    Sieci technologiczne
33.    Układy dezodoryzacji z biofiltrami – 3 szt.

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron