„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Rejtana do wysokości dz. ew. nr 31/4 obr. 32 oraz na odcinku od ul. Ossowskiej do wys. dz. ew. nr 109/4 obr. 27 w Wołominie

unieważnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Rejtana do wysokości dz. ew. nr 31/4 obr. 32 oraz na odcinku od ul. Ossowskiej do wys. dz. ew. nr 109/4 obr. 27 w Wołominie”- DI/14/2022

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  15 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –06.04.2022 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 06.04.2022 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

Termin realizacji całości umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:   

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terenie w terminie 60 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania przez Zamawiającego Projektu Organizacji Ruchu.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SWZ.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Ogrodowczyk,                – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

Urszula Papiór, Elżbieta Płaczek        – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21

ogłoszenie

SWZ

załączniki w wersji edytowalnej

pozwolenie na budowę nr  84p-2021

pozwolenie na budowę nr  807/SAAB/2020

pozwolenie na budowę nr  865/SAAB/2020

pozwolenie na budowę nr 1684p/2020

projekt budowlany nr uzg. 294/Ks.2020 cz.1

projekt budowlany nr uzg.294/Ks/2020 cz.2

projekt budowlany nr uzg. 646/Ks/2020 cz.1

projekt budowlany nr uzg. 646/Ks/2020 cz.2

projekt budowlany nr uzg. 297/W-Ks/2020 cz.1

projekt budowlany nr uzg.297/W-Ks/2020 cz.2

projekt budowlany nr uzg.298/Ks/2020 cz.1

projekt budowlany nr uzg. 298/Ks/2020 cz.2

projekt zagospodarowania 1-go Maja

profil kanalizacja odcinek 1-3

profil kanalizacja odcinek 4-6

profil woda odcinek 1-3

profil woda odcinek 4-6

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron