Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wołominie/Czarnej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

unieważnienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi o odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Al. Niepodległości w Wołominie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego w Wołominie/Czarnej”. Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  ul. Kochanowskiego w Wołominie/Czarnej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 40 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 14.05.2018 r. godz:11:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 14.05.2018 godz. 12:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji

  1. Termin wykonania  zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna– od dnia 01.08.2018 do dnia 30.09.2019 r.
    1. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz  z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
    2. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
  • Roboty budowlane
  • ul. Kochanowskiego – 31.07.2019 r.
  • Dokumentacja powykonawcza
  • ul. Kochanowskiego – od 01.08.2019 do 30.09.2019 r.

W/w terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo - terminowo-finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę uzgodnionym z Zamawiającym i stanowiącym załącznik do Umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 ¹§ 3 KC. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidział taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

ogłoszenie o zamówieniu
siwz

załączniki w wersji edytowalnej

Projekt budowlany Etap I - cześć I

Etap I - cześć II

Geotechnika Etap I

Pozwolenie na budowę - Etap I

Projekt budowlany Etap II

Geotechnika - Etap II

Pozwolenie na budowę - Etap II

warunki odwtorzenia nawierzchni

Przedmiar - Etap, I

Przedmiar - Etap II

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron