Dostawa złóż filtracyjnych na potrzeby modernizacji odmanganiaczy na terenie SUW Graniczna w Wołominie

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

zmiana Dodatku nr 5 - Wzór Umowy

pytanie i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi 1

zmiana zapisów SIWZ

załaczniki w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę złóż filtracyjnych na potrzeby modernizacji odmanganiaczy na terenie SUW Graniczna w Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 22.03.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 22.03.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy.

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron