Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie 2019-2020

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie”.

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie                                     z art. 701 § 3 K.c.

 

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I

ustabilizowany osad ściekowy – 30 000,00 zł

Część II

zawartość piaskowników – 600,00 zł

Część III

skratki -  900,00 zł

Część IV

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – 10 000,00 zł

Część V

inne niewymienione odpady (węgiel aktywny) – 500,00 zł

Część VI

odpady zawierające siarkę (zużyty granulat z odsiarczalników)                            – 300,00 zł

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% szacunkowego kosztu odbioru odpadu podanego w ofercie dla każdej części.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert – 14.11.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 14.11.2018 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Sukcesywny odbiór od dnia 01.01.2019 r  do dnia 31.12.2020 r.
  2. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

SIWZ i Opis przedmiotu zamówienia na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron