Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie - 2 postępowanie 2019-2020

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie”.

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie  z art. 701 § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I

ustabilizowany osad ściekowy – 15 000,00 zł

Część II

zawartość piaskowników – 1000,00 zł

Część III

skratki -  1200,00 zł

Część IV

inne niewymienione odpady (węgiel aktywny) – 300,00 zł

Część V

odpady zawierające siarkę (zużyty granulat z odsiarczalników)                            – 500,00 zł

 

Oferta, która nie będzie zabezpieczona określoną kwotą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% szacunkowego kosztu odbioru odpadu podanego w ofercie dla każdej części.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 13.12.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 13.12.2018 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Sukcesywny odbiór:
  • Część I - od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
  • Część II – V - od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku
  1. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron