Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej i ul. Witosa z podziałem na 2 zadania

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

Wołomin dnia 25.09.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w ul. Chabrowej i ul. Witosa z podziałem na 2 zadania”

Zadanie I: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji  sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ul. Witosa w miejscowości Czarna na odcinku od projektowanego ronda do granicy z gminą  Radzymin.

 

Zadanie II: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami, przepompownią ścieków i przewodem tłocznym w ul. Chabrowej w miejscowości Czarna na odcinku od ul. Witosa do wysokości dz. ew. nr 18  obr. 01  Czarna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów   i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia   2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016”

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5 % wartości całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –10.10.2017 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin,         ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia  ofert  – 10.10.2017 godz. 11:00, siedziba Zmawiającego, Wołomin,                ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu projekty:Zadanie nr I i II
  • złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji należy złożyć do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie 15 dni roboczych od podpisania umowy,
  •   złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć w terminie 30 dni roboczych od wydania decyzji środowiskowej

  •  złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę koszty ponosi Wykonawca) w imieniu Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego uzyskania w terminie 60 dni od uzyskania decyzji celu publicznego.

  1. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda – Malinowska,                              – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula  Papiór                        – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

schemat sieci

załączniki  w wersji edytowalnej

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron