Opracowanie projektów budowlanych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie posesji wzdłuż 18 projektowanych sieci (4 sieci wodociągowe; 14 sieci kanalizacji sanitarnej)

 

Wynik przetargu na „Opracowanie projektów budowlanych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie posesji wzdłuż 18 projektowanych sieci (4 sieci wodociągowe, 14 sieci kanalizacji sanitarnej)”.

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 3 ważne oferty. Państwa oferta była niezgodna z SIWZ i  została odrzucona. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Gaz Media Projekt Sp. z o.o.

Ul. Piłsudskiego 4

05-200 Wołomin, za kwotę

Zadanie nr 1 – 15 965,00 złotych netto

Zadanie nr 2 – 8 830,00 złotych netto

Zadanie nr 3 – 12 740,00 złotych netto

Zadanie nr 4 – 540,00 złotych

zestawienie ofert

Pytania i Odpowiedzi 1

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisu SIWZ w dodatku nr 2 „Wzór formularza oferty”

 

Zmienia się zapis:

Szacunkowy koszt wykonania projektów dla całej ulicy”

na

„Szacunkowy koszt wykonania projektów dla całego zadania”

 

Załącznik: wzór formularza oferty

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ w dodatku nr 2 „Wzór formularza oferty” w pkt 4. z:

„Wadium w wysokości 6000,00 złotych zostało wniesione w formie……………………………………………”

na następujący:

„Wadium w wysokości 1800,00 złotych zostało wniesione w formie……………………………………………”

 

Załącznik- „Wzór formularza oferty”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektów budowlanych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie posesji wzdłuż 18 projektowanych sieci (4 sieci wodociągowe; 14 sieci kanalizacji sanitarnej)”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 26.05.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 26.05.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 800,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: dla zadań 1,2,3 – 30 dni od daty wydania opinii ZUD, dla zadania 4 – 40 dni od daty podpisania Umowy.

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ