Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej, przebudowa instalacji biogazowej oraz modernizacja pomostu stalowego zbiornika osadu zmieszanego na terenie oczyszczalni ścieków KRYM - 2 postępowanie

Unieważnienie

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 17.06.2019 r z godz. 10:45 na dzień 19.06.2019 na godz. 10:45

pytania i odpowiedzi 2

Przedmiar pomost wersja edytowalna

przedmiar

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 10.06.2019 r z godz. 10:45 na dzień 17.06.2019 na godz. 10:45

Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej,  przebudowa instalacji biogazowej oraz modernizacja pomostu stalowego zbiornika osadu zmieszanego na terenie oczyszczalni ścieków KRYM”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

  • Cześć A -10 000,00
  • Część B – 1000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej dla każdej części..

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 10.06.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 10.06.2019 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie w terminie 70 dni od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, ze zamknięcie wszystkich obiegów instalacyjnych nie będzie trwało dłużej niż 21 dni.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 63 dni od daty zakończenia robót w terenie dla ostatniego zadania realizowanego w ramach zadania I-III oraz 70 dni od daty podpisania Umowy dla Zadania IV.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

Projekt bud. częśc a

Projekt bud. cześć b

rysunki projekt budowlany

pozwolenie na budowę

projekt wykonawczy

STWiORB

przedmiar

projekt pomost

przedmiar pomost

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron