Wykonanie i dostawa broszur informacyjnych i plakatów zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wynik przetargu

zestawienie ofert

ogłoszenie o zmainie ogłoszenia

dodatek  nr 5 - aktualizacja Wzoru umowy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie i dostawa broszur informacyjnych i plakatów zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 03.04.2017 r. godz:11:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 03.04.2017 godz. 12:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji

14 dnia od dnia podpisania umowy

01.12.2017

10.05.2018

działanie 1

Opracowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej

1

1

1

Termin realizacji

10.05.2017

15.12.2017

30.05.2018

działanie 2

Broszura informacyjna

300 szt.

350 szt.

350 szt.

Plakat

5 szt.

0

0

  1. SIWZ
  2. „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” wersja z dnia 14.06.2016.
  3. „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”.
  4. „Karta Wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron