Wykonanie koncepcji zagospodarowania zielenią terenu przy ul. Granicznej 1 w Wołominie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 12 Ofert, z czego 5 zostało odrzuconych ze względu na nie spełnienie  wymogów formalnych (brak wizji lokalnej w terenie). Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: AG Ogrody Zakładanie i Pielęgnacja Ogrodów Artur Gawryś ul. Lipiny Katy 38a 05-200 Wołomin, za kwotę 800,00 złotych netto.

zestawienie ofert

Pytania i odpowiedzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej naWykonanie koncepcji zagospodarowania zielenią terenu przy ul. Granicznej 1 w Wołominie”.

W zakres koncepcji mają wejść plany:

-        ukształtowania terenu,

-        nawierzchnie ogrodowe,

-        projekt ciągu pieszych,

-        mała architektura,

-        projekt zieleni,

-        wizualizacja komputerowa,

-        kosztorys.

Oferent powinien dokonać pełnej wizji lokalnej przedmiotu zamówienia i potwierdzić ją przez Zamawiającego. Termin realizacji: przedstawienie koncepcji i jej akceptacja 21 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania koncepcji, zagospodarowania zielenią  terenu przy ul. Granicznej 1 w Wołominie, w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym i dostarczenia jej w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie DOC i PDF na płycie CD w 2 egzemplarzach.

Kryterium – 100% cena.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę do podpisania Umowy, w terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia ww. postępowania. Podstawą do wypłaty wynagrodzenie będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty

1.      Podanie ceny netto, Vat i brutto.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych.

3.      Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

4.      Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuje warunki Umowy”.

5.      Termin związania z ofertą 30 dni.

6.      Termin realizacji – 21 dni od dnia podpisania Umowy.

7.      Oferty należy złożyć do dnia 07.04.2014 roku do godz. 10:00

·       Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

·       Faksem na numer 22 776 21 21

·       Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka                               – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej          – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

 

Załączniki:

1. Obszar zagospodarowania terenu.

2. Wzór Umowy.

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron