Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego stanowiącej dz. ew. nr 17/12 obr. 03 Wołomin

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego stanowiącej dz. ew. nr 17/12 obr. 03 Wołomin- DI/36/2022

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  4 500,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert –13.10.2022 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 13.10.2022 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

Termin realizacji całości umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:   

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terenie w terminie 45 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania od Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SWZ.

Osoby do kontaktu:

Urszula Papiór, Elżbieta Płaczek  – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21

Małgorzata Ogrodowczyk – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

SWZ

Projekt budowlany

decyzja pozwolenia na budowę

załączniki w wersji edytowlanej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron