Budowa sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja na odcinku od wys. dz.ew. nr 138 obr.27 do wys. dz.ew. nr 109/4 obr. 27 w Wołominie - DI/34/2022

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja na odcinku od  wysokości dz. ew. nr 138 obr. 27 do wys. dz. ew. nr 109/4 obr. 27 w Wołominie”- DI/34/2022

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  2 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –27.09.2022 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 27.09.2022 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

Termin realizacji całości umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:   

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terenie w terminie 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SWZ.

PB Nr uzg. 297/W-Ks/2020 cz.1

PB Nr uzg.297/W-Ks/2020 cz.2

decyzja Nr 807.SAAB.2020

projekt organizacji ruchu

ogłoszenie

swz

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron