Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Kmicica, ul. Podbipięty i na terenie dz. ew. nr 211/40 obr. 35 Wołomin

wynik przetargu

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Kmicica,     ul. Podbipięty i na terenie dz. ew. nr 211/40 obr. 35 Wołomin” DI/37/2022

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

 

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  8 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert –27.10.2022 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 27.10.2022 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji całości umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:   

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terenie w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania Umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SWZ.

Osoby do kontaktu:

Urszula Papiór, Elżbieta Płaczek  – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21

Małgorzata Ogrodowczyk – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

SWZ

Decyzja pozwolenia na budowę

postanowienie do decyzji

Projekt budowlany cz 1

Projekt budowlany cz.2

Warunki przywrócenia pasa drogowego

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron