Kompleksową, wielobranżową przebudowę układu napowietrzania wody na SUW Graniczna w Wołominie.

unieważnienie

wynik przetargu

zestawienie ofert - korekta

zestawienie ofert

Zmina terminu składania ofert:

  1. Termin składania Ofert upływa 25.07.2018 roku o godzinie 10:45
  2. Otwarcie Ofert  jest jawne i nastąpi dnia 25.07.2018 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

pytania i odpowiedzi

zmiana przedmiaru

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową, wielobranżową przebudowę układu napowietrzania wody na SUW Graniczna w Wołominie”

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

 

 

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert – 18.07.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 18.07.2018 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty budowalne wrazz rozruchem technologicznym – 120 dni od daty zawarcia Umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 30 dni od daty protokolarnie potwierdzonego zakończenia robót budowalnych wrazz rozruchem technologicznym i przeszkoleniem załogi.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

przedmiar

opracowanie projektowe

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron