Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie-2018

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

formularz oferty - prawidłowy

sprostowanie

odpowiedzi na pytania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kryterium – 100% cena

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 25 000,00

Termin i miejsce składania ofert –02.03.2018 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 02.03.2018 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostanie zawarta od dnia 26.03.2018 roku (włącznie) godz. 08:00 na okres 732 dni do dnia 26.03.2020 r. do godz. 08:00 Realizacja niniejszej umowy rozpocznie się od godziny 08:00 i zakończy o godz. 08:00.

Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka,                                – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Papiór        – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron