Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków KRYM Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie - 2 postępowanie 2019

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

wyjaśnienia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków KRYM Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie”.

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie                                     z art. 701 § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00  zł .

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% szacunkowego kosztu odbioru odpadu podanego w ofercie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 17.10.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 17.10.2019 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Sukcesywny odbiór od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.
  2. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron