Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej z podziałem na 2 zadania

wynik przetargu

zestawienie ofert

Pytania i odpowiedzi

Opis przedmiotu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej z podziałem   na 2 zadania”

 • Zadanie I: sieć wodociągowa  z odgałęzieniami w  ul. Racławickiej i w drodze dojazdowej stanowiącej dz. ew. nr 309, 423 obr. Majdan.
 • Zadanie II: sieć wodociągowa z odgałęzieniami w ul. Szosa Jadowska na odcinku od  wysokości dz. ew. nr 15/1  obr. 06 Duczki do wysokości dz. ew. nr 22/3 obr. Stare Grabie.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia   2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016
 • Kryterium – 100% cena
 • Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
 • Zadanie nr 1 - 500,00 zł
 • Zadanie nr 2 - 1 500,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5 % wartości całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 07.11.2017 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego, Wołomin,  ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert  – 07.11.2017 godz. 11:00, siedziba Zmawiającego, Wołomin,          ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu projekty:
 1. Zadanie nr 1 i 2

  -  złożenie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - wniosek         o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od podpisania umowy.

 • złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę koszty ponosi Wykonawca) w imieniu Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego uzyskania w terminie:

  zadanie nr 1 -  60 dni od uzyskania decyzji celu publicznego.

  Zadanie nr 2 – 120 dni od uzyskania decyzji celu publicznego.

 1. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

  Osoby do kontaktu:

  Marta Grzęda – Malinowska,                              – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

  Elżbieta Płaczek, Urszula  Papiór                        – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

          siwz

załaczniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron