Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej o funkcji biuro-magazynowej w Wołominie ul. Ogrodowa 13

UNIEWAŻNIENIE

uzupełnienie przetargu - 16.08.2016

Zalączniki w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowo-magazynowej w Wołominie ul. Ogrodowa 13”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające - do 20% wartości zamówienia

 Termin związanie z ofertą: 60 dni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –31.08.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 31.08.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-     Wykonanie robót w terenie – 60 dni od daty podpisania Umowy.

-     Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 30 dni od daty zakończenia robót w terenie.

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Decyzja pozwolenia na budowę

Projekt budowlany część opisowa

Projekt budowlany część rysunkowa

Projekt wykonawczy część opisowa

Projekt wykonawczy część rysunkowa

Książka przedmiarów

Projekt przyłacza kanalizacji deszczowej