Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej o funkcji biuro-magazynowej w Wołominie ul. Ogrodowa 13

UNIEWAŻNIENIE

uzupełnienie przetargu - 16.08.2016

Zalączniki w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowo-magazynowej w Wołominie ul. Ogrodowa 13”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające - do 20% wartości zamówienia

 Termin związanie z ofertą: 60 dni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –31.08.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 31.08.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-     Wykonanie robót w terenie – 60 dni od daty podpisania Umowy.

-     Dostarczenie dokumentacji powykonawczej – 30 dni od daty zakończenia robót w terenie.

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Decyzja pozwolenia na budowę

Projekt budowlany część opisowa

Projekt budowlany część rysunkowa

Projekt wykonawczy część opisowa

Projekt wykonawczy część rysunkowa

Książka przedmiarów

Projekt przyłacza kanalizacji deszczowej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron