Ubzepieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, Budynków i Odpowiedzialności Cywilnej członków Zarządu i Rady Nazdowrczej 2019

rozstrzygnięcie

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  informuję, że dokonuje stosownej zmiany w treści ogłoszenia.

W pkt. 6  zmienia się następującą treść:

6.  Oferty należy złożyć do dnia 28.12.2018 roku do godz. 13:00 w jednej   z poniższych form:

•          Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

•          Faksem na numer 22 776 21 21

•          Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 • Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
 • Dokonana modyfikacja  wiążę Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

 

pytania i odpowiedzi 3

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  informuję, że dokonuje stosownej zmiany w treści ogłoszenia.

W pkt. 6  zmienia się następującą treść:

6.   Oferty należy złożyć do dnia 28.12.2018 roku do godz. 10:00 w jednej   z poniższych form:

•          Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

•          Faksem na numer 22 776 21 21

•          Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

W załączniku nr 1  „Opis Przedmiotu Zamówienia”  zmienia obowiązującą treść na:

Uwaga:

Oferent w ciągu 3 dni roboczych po wyborze najkorzystniejszej oferty ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu wzór polisy. Warunkiem zawarcia polisy będzie akceptacja przez Zamawiającego ww. wzoru.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że termin zadawania pytań do niniejszego postępowania upływa 21.12.2018 r. o godz. 12:00. Pytania przekazane po upływie ww. terminu pozostaną bez odpowiedzi.

 • Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
 • Dokonana modyfikacja  wiążę Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty łącznej na:

 1. Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
 2. Polisę Ubezpieczenia Budynków/Lokali.
 3. Polisę Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę  na podstawie  „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Kryterium: 100% cena.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Podanie ceny netto, VAT i brutto zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
 3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
 4. Termin związania z ofertą 30 dni.
 5. Termin realizacji –  od dnia 22 stycznia 2019 r (od godz. 0:00) do 21 stycznia 2020 r. (do godz. 24:00)
 6. Oferty należy złożyć do dnia 21.12.2018 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
 • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
 • Faksem na numer 22 776 21 21
 • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka                                                        – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Papiór                               – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

 

Ogłoszenie

 

Załączniki:

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wykaz budynków i budowli
 4. KRS

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron