„Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowo-magazynowej Wołominie ul. Ogrodowa 13

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.02.2017 r godziny 10:45 na dzień 02.03.2017 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2017 r o godzinie 11:00

zmiana terminu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowo-magazynowej Wołominie  ul. Ogrodowa 13”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 20.02.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 20.02.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie w terminie 120 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 30 dni od daty zakończenia robót w terenie.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

SIWZ

załaczniki w wersji edytowalnej

Załączniki do SIWZ:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Decyzja pozwolenia na budowę

Projekt budowlany część opisowa

Projekt budowlany część rysunkowa

Projekt wykonawczy część opisowa

Projekt wykonawczy część rysunkowa

Książka przedmiarów

Projekt przyłacza kanalizacji deszczowej

Projekt organizacji ruchu

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron