Budowa urządzeń wodociągowych w ul. Sikorskiego w Wołominie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

Zamawijacy uzupełnia postępowanie o nieuzgodniony prze jednostki zewnętrzne Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt w trakcie uzgodnień.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę urządzeń wodociągowych w ul. Sikorskiego w Wołominie wraz z przebudową istniejącej infrastruktury ”- DI/5/2022

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

 

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  25 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert –08.03.2022 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 08.03.2022 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji całości umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:   

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terenie w terminie 80 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.
 3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SWZ.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Ogrodowczyk,                – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

Urszula Papiór, Elżbieta Płaczek        – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21

SIWZ i Opis przedmiotu zamówienia na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

SWZ

 1. Projekt budowlany „Budowy sieci wodociągowej magistralnej w ul. Sikorskiego w Wołominie      Nr uzg. 163/W/2021.
 2. Decyzja pozwolenia na budowę nr 1365p/2021 z dnia 14.09.2021 znak WAB.6740.15.48.2021.
 3. Projekt budowlany „Budowy dwóch odcinków sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Lipińską oraz od wysokości dz. ew. nr 90 obręb 24 do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Wołominie, gm. Wołomin” Nr uzg. 514/W/2017.
 4. Decyzja pozwolenia na budowę nr 1614p/2017 z dnia 18.12.2017 znak WAB.6740.15.95.2017.
 5. Projekt techniczny przebudowy 6 przyłączy wodociągowych, 6 przyłączy kanalizacyjnych i 4 przykanalików deszczowych wraz z wpustami deszczowymi w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Lipińskiej w Wołominie. Nr. Uzg. 187/W-Ks-Kd/2021
 6. Projekt techniczny budowy 3 odgałęzień wodociągowych w ul. Sikorskiego w Wołominie – Nr uzg. 210/W/2021.
 7. Projekt budowlany „Budowa (przebudowa) gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE” na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i ul. Sienkiewicza w Wołominie.
 8. decyzja przebudowa gazu
 9. Pismo firmy „Czystość Spółka Jawa z dnia 14 grudnia 2021 roku – dot. warunków odtworzenia ul. Sikorskiego.

Schemat rozwiązania kolizji projektowanego odcinka sieci wodociągowej z projektowaną magistralą -schematy przejśc

Schemat rozwiązania kolizji projektowanego odcinka sieci wodociągowej z projektowaną magistralą - profil sieci

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron