Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków KRYM Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

informacja o wyniku postępowania

informacja z otwarcia ofert

informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

pytania i odpowiedzi 2

zdjecia osadu

korekta formularza

formularz wersja edytowalna

pytania i odpowiedzi 1

Odbiór i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków KRYM Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 , o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Zamawiający, na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku  nr 1 do SWZ
  2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 5 do SWZ – Wzór Umowy
  3. Wspólny słownik zamówień CPV:

90513600-2 Usługi usuwania osadów

Termin wykonania zamówienia - 24 miesiące od dnia podpisania Umowy.

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl w zakładce aktualne przetargi i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 23.12.2021 r. godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul Graniczna 1, 05-200 Wołomin, pok. nr 12 w dniu 23.12.2021 r. o godz. 13:00
  3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ

  1. Istnieje możliwość wypełnienia formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową https://espd.uzp.gov.pl/

W tym celu należy podjąć następujące kroki:

a) Ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”

b) Wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/

c) Wybrać odpowiednią wersję językową

d) Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)

e) Zaimportować pobrany wcześniej plik

f) Wypełnić formularz (zaleca się zapisanie wypełnionego formularza).

g) Wydrukować, podpisać i załączyć do oferty.

Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

ogłoszenie

JEDZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron