Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej oraz przebudowa instalacji biogazowej na terenie oczyszczalni ścieków KRYM. Zadanie nr1 - Modernizacja układu recyrkulacji osadu Zadanie nr 2 - Zmiana instalacji biogazowej w z

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej oraz przebudowa instalacji biogazowej na terenie oczyszczalni ścieków KRYM.

Zadanie nr 1 - Modernizacja układu recyrkulacji osadu

Zadanie nr 2 - Zmiana instalacji biogazowej w zakresie zasilania pochodni oraz przebudowa instalacji biogazowej w celu zapewnienia odwodnienia instalacji

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018.

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

WadiumOferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć A – Zadanie nr 1 -6 000,00

Część B – Zadanie nr 2 - 900,00 zł

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert – 07.02.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 07.02.2020 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty budowlano – montażowe i udostępnić instalację do eksploatacji w terminie do dnia 30.06.2020 r.
  2. Do 24.07.2020 Wykonawca ma zakończyć wszelkie prace wykończeniowe.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą do dnia 10.09.2020.
  4. Z uwagi na konieczność wyłączenia na czas robót bardzo ważnych elementów ciągu osadowego oczyszczalni bardzo istotne jest wykonanie wszystkich prac w montażowych w terminie 14 dni od daty udostępnienia obiektu przez Zamawiającego. Zakładany termin udostępnienia instalacji do końcowych prac budowlano- montażowych przez Zamawiającego 15.06.2020 r. Przed opróżnieniem, zbiornika WKFz i wyłączeniem z eksploatacji instalacji biogazowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac przygotowawczych, prefabrykacji elementów oraz montażu wybranych odcinków instalacji.

SIWZ

załączniki w wersji edytowlanej

pozwolenie na budowę

projekt budowlany cześc a

projekt budowalny część b

rysunki

projekt wykonawczy

STWIORB

przedmiar

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron