Świadczenie w okresie 12 miesięcy usług polegających na wykonaniu pomiarów instalacji elektroenergetycznych w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” - DI/10/2023

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Świadczenie w okresie 12 miesięcy usług polegających na wykonaniu pomiarów instalacji elektroenergetycznych w obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” - DI/10/2023

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 1/2023 z dnia 10.01.2023 r.

Warunki gwarancji, warunki płatności oraz wysokość kar umownych zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu             z przeprowadzonych prac.

Kryterium: 100% cena

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie o  posiadaniu  uprawnień w zakresie kontrolno-pomiarowym w grupie I „D” dozoru i w grupie I „E” eksploatacji.
 2. Podanie ceny netto, brutto i vat  zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik  nr 2 do niniejszego zapytania.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
 7. Termin związania ofertą 60 dni.
 8. Termin realizacji – 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
 9. Oferty należy złożyć do dnia 29.06.2023 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
 • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
 • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Sasin                                                                – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

Urszula  Papiór                                                                 – sprawy formalne,  tel. 22 776 21 21

ogłoszenie

zał. nr 1 - OPZ

zał. nr 2 - Formularz ofertowy

zał. nr 3 - Wzór umowy

zał. nr 4 - Klauzula Informacyjna

formularz ofertowy - wersja edytowalna

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron