Budowa żelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej V=2x200m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody SUW Stare Grabie

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę żelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej V=2x200m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody SUW Stare Grabie

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Roboty uzupełniające – Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –06.07.2020 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 06.07.2020 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie dni od daty zakończenia robót w terenie.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

Osoby do kontaktu:

Ewa Prus,                                – wymagania techniczne, tel. 22 776 21 21

Urszula Papiór, Elżbieta Płaczek        – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21

SIWZ

załaczniki w wersji edytowalnej

przedmiar

Projekt budowlany

Kontrukcja zbiornik opis i rys

opinia geotechniczna

decyzja pozwolenia na budowę

mapa do celów projektowych

Plan sytuacyjny - zakres do realizacji

rys A00 sytuacja

rys. PZT

Projekt wykonawczy

specyfikacja roboty budowlane

ST Stare grabie zbiorniki

Konstrukcja zbiorniki

Tabela równoważności

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron