Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz budowę przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym i infrastrukturą towarzyszącą w ul. Leszczyńskiej na odcin

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę sieci wodociągowej  wraz z odgałęzieniami wodociągowymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz budowę przepompowni ścieków wraz z przewodem tłocznym i infrastrukturą towarzyszącą w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Zielonej do wysokości dz. ew. nr 172/4 obr. 36 Wołomin”- DI/26/2021

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., Uchwałą 37/2020 z dnia 30.10.2020 r. oraz Uchwałą nr 9/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  15 000,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert –17.08.2021 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 17.08.2021 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin,    ul. Graniczna 1.

  1. Termin realizacji całości umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej:   Wykonawca zobowiązuje się wykonać:
  • sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i odgałężieniami w terminie 120 dni od daty podpisania Umowy,
  • sieć wodociągową w terminie 50 dni od daty otrzymania wiadomości od Zamawiającego o zakończeniu przebudowy przez Urząd Miejski w Wołominie istniejącej sieci elektroenergetycznej NN i SN zlokalizowanej w ul. Leszczyńskiej na odcinku do ul. Zielonej w kierunku Sokolej
  1. Prace należy skoordynować z trwającym pracami drogowymi w ul. Leszczyńskiej prowadzonym przez Urząd Miejski w Wołominie
  2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Ogrodowczyk,                – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21

Urszula Papiór, Elżbieta Płaczek        – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21

SIWZ

projekt budowlany

Projekt budowlano-wykonawczy branża elektryczna

warunki odtworzenia nawierzchni

decyzja pozwolenia na budowę

załączniki w wersji edytowalnej

przedmiar-pomocniczy

wytyczne dotyczące pompowni

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron