Przebudowa - adaptacja rtealtora BIOMIX

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie postępowania

Zamawiający poniżej  zamieścił :

  • Przedmiar robót
  • Wzór Umowy zaktualizowany o poniższe informacje:

Dla potrzeb wypłacenia Wykonawcy do 90% wartości przewidzianej za realizację konkretnych inwestycji wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wszystkie protokoły z przeprowadzenia prób i protokoły odbiorowe potwierdzające poprawne zrealizowanie robót, w tym protokół odbioru terenu budowy przez właściciela nawierzchni. 10% kosztów netto ceny kontraktowej będzie wstrzymane przez Zamawiającego do czasu dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

przedmiar robót

wzór umowy aktualny

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamawiający poniżej zamieścił zaktualizowany projekt budowlany

Projekt budowlany Część I

Projekt budowlany Część II

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  Przebudowę – adaptację reaktora BIOMIX”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzony Uchwałą  nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 25.08.2016 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 60 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert – 06.10.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 06.10.2017 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Termin wykonania  zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej – maksymalnie w ciągu 320 dni od podpisania Umowy.
  2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
  3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
  • Roboty budowlane – maksymalnie w ciągu 275 dni od podpisania umowy,
  • Dokumentacja powykonawcza – maksymalnie w ciągu 45 dni od daty zakończenia robót budowlanych.

W/w terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę i stanowiącym załącznik do umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 ¹§ 3 KC. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidział taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt budowlany część I

Projekt budowlany część II

projekt wykonawczy część I

Projekt wykonawczy część II

STWIORB

pozowlenie na budowę 122/2015

pozwolenie na budowę 1147/2017

załaczniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron