Przeprowadzenie audytu zatrudnienia i audytu organizacyjnego, połączonego z zaprojektowaniem motywacyjnego systemu wynagrodzeń oraz zaprojektowaniem optymalnej struktury organizacyjnej Spółki

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedz 1

załącznik nr 1 - korekta 02.04.2020

załącznik nr 3 - Wzór Umowy korekta 02.04.2020

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - korekta 31.03.2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza uprawnione podmioty do udziału  w postępowaniu na „Przeprowadzenie audytu zatrudnienia i audytu organizacyjnego, połączonego z zaprojektowaniem motywacyjnego systemu wynagrodzeń oraz zaprojektowaniem optymalnej struktury organizacyjnej Spółki”.

 

Dane techniczne:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania, na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.  i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku..

WADIUM

 • Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 zł.

Warunki płatności oraz wysokość kar umownych zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Kryterium: 100% cena.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Podanie ceny netto, brutto i vat  zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz zrealizowanych co najmniej 5 podobnych zleceń (audytów) w branży wodociągowo – kanalizacyjnej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
 5. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
 6. Termin związania  ofertą 60 dni.
 7. Termin realizacji – do 31.10.2020.
 8. Oferty należy złożyć do dnia 09.04.2020 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
 • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
 • Faksem na numer 22 776 21 21
 • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Ogłoszenie

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Schemat organizacyjny

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór Umowy

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron